RECORRIDO VERDE:

METROSHANDICAP
HOYO 1946
HOYO 26611
HOYO 36214
HOYO 41024
HOYO 51093
HOYO 66417
HOYO 76713
HOYO 87416
HOYO 91201
HOYO 10808
HOYO 11897
HOYO 121005
HOYO 13809
HOYO 146215
HOYO 157212
HOYO 168610
HOYO 176518
HOYO 181062

RECORRIDO NARANJA:

METROSHANDICAP
HOYO 16310
HOYO 2666
HOYO 36211
HOYO 45314
HOYO 54617
HOYO 6649
HOYO 7675
HOYO 8743
HOYO 9648
HOYO 10801
HOYO 115215
HOYO 124816
HOYO 13802
HOYO 146212
HOYO 15724
HOYO 164018
HOYO 17657
HOYO 185613